473731-06-5

3-Piperidinamine,1-(3-amino-2-hydroxybenzoyl)-N-[(ethylamino)carbonyl]-